Sprawy z zakresu prawa zobowiązań

Sprawy dotyczące umów cywilnoprawnych, w tym umów obrocie gospodarczym oraz umów konsumenckich, pomoc i konsultacje przy negocjowaniu, zawieraniu i rozwiązywaniu umów, jak również przy dochodzeniu roszczeń wynikających z zawartych umów m.in. dochodzenie należności umownych – windykacja wierzytelności, dochodzenia kar umownych czy też odszkodowań z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umów, sprawy lokalowe, w tym sprawy z zakresu ochrony praw lokatorów, sprawy dotyczące darowizn i ich odwoływania.

Sprawy odszkodowawcze, w tym dochodzenie roszczeń wynikających z wszelkiego rodzaju umów ubezpieczeniowych, roszczeń wynikających z wypadków i kolizji drogowych, roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia, roszczeń z tytułu naruszenia innych dóbr osobistych oraz roszczeń z tytułu uszkodzenia mienia.

Script logo Script logo