Prawo cywilne

 • Sprawy z zakresu prawa osobowego

  Sprawy o ubezwłasnowolnienie, o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie zgonu, sprawy o przymusowe leczenie.

 • Sprawy z zakresu prawa rodzinnego

  Sprawy rozwodowe, sprawy o separację, sprawy alimentacyjne, z zakresu władzy rodzicielskiej, sprawy o kontakty z dzieckiem, sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa dziecka, uznanie dziecka, o przysposobienie, pomagamy przy sporządzaniu umów o rozdzielności majątkowej, prowadzimy sprawy o podział majątku wspólnego małżonków, o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej.

 • Sprawy z zakresu prawa rzeczowego

  Ochrona własności – o wydanie rzeczy, o zakazanie naruszania własności, z zakresu obrotu nieruchomościami, sprawy o zasiedzenie, uwłaszczenie, sprawy o zarząd nieruchomością wspólną, sprawy o zniesienie współwłasności, sprawy o służebności gruntowe (służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu mediów) i osobiste, sprawy o eksmisję, sprawy o ochronę posiadania jak również sprawy o usunięcie niezgodności pomiędzy treścią księgi wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, sprawy o rozgraniczenie umowy deweloperskie oraz umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokali, prowadzimy sprawy wieczystoksięgowe, w tym dotyczące wniosków o wpis i wykreślenia wpisów z ksiąg wieczystych.

 • Sprawy z zakresu prawa spadkowego

  Sprawy o stwierdzenia nabycia spadku i dział spadku, sprawy o zachowek, sprawy o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza, o zarząd spadkiem nieobjętym, udzielamy porad jak sporządzić lub odwołać testament, porad w zakresie podatku od spadków i darowizn.

 • Sprawy z zakresu prawa zobowiązań

  Sprawy dotyczące umów cywilnoprawnych, w tym umów obrocie gospodarczym oraz umów konsumenckich, pomoc i konsultacje przy negocjowaniu, zawieraniu i rozwiązywaniu umów, jak również przy dochodzeniu roszczeń wynikających z zawartych umów m.in. dochodzenie należności umownych – windykacja wierzytelności, dochodzenia kar umownych czy też odszkodowań z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umów, sprawy lokalowe, w tym sprawy z zakresu ochrony praw lokatorów, sprawy dotyczące darowizn i ich odwoływania.

  Sprawy odszkodowawcze, w tym dochodzenie roszczeń wynikających z wszelkiego rodzaju umów ubezpieczeniowych, roszczeń wynikających z wypadków i kolizji drogowych, roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia, roszczeń z tytułu naruszenia innych dóbr osobistych oraz roszczeń z tytułu uszkodzenia mienia.

Script logo Script logo