Prawo administracyjne

Prowadzimy sprawy dotyczące odwołań od decyzji administracyjnych w sprawach: z zakresu prawa budowlanego między innymi w zakresie decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa rolnego oraz w innych sprawach regulowanych decyzjami administracyjnymi np. sprawy o wymeldowanie, sprawy o wywłaszczenie i odszkodowania z tego tytułu, sporządzamy odwołania od decyzji i postanowień wydawanych w postępowaniu egzekucyjnym, sprawy o zalewanie gruntu, emisję pyłów, gazów i hałasu oraz dotyczące wycinki drzew i krzewów.

Udzielamy pomocy prawnej w sprawach sądowo- administracyjnych prowadzonych w w.w. zakresie przedmiotowym , w tym sporządzamy skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Script logo Script logo