Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prowadzimy sprawy z zakresu roszczeń wynikających z rozwiązania stosunków pracy – sprawy o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie z tytułu rozwiązania stosunku pracy, o odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, w zakresie roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za pracę, w tym wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w porze nocnej, sprawy dotyczące roszczeń z tytułu mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu, sprawy o sprostowanie świadectwa pracy oraz wszelkich innych roszczeń pracowniczych.


Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie prawa pracy dla pracodawców, udział i doradztwo przy negocjowaniu wewnątrz i ponadzakładowych źródeł prawa pracy (zakładowe i ponadzakładowe układy zbiorowe, regulaminy wynagradzania). Prowadzimy sprawy dotyczące odwołań od decyzji inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy oraz sprawy sądowoadminsitracyjne w tym zakresie. Prowadzimy sprawy dotyczące odwołań od decyzji ZUS i KRUS w sprawie rent i emerytur, w sprawie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz decyzji w sprawie objęcia i odmowy objęcia ubezpieczeniem społecznym i ubezpieczeniem społecznym rolników, odmowy wypłaty zasiłków chorobowych i
macierzyńskich oraz  świadczeń rehabilitacyjnych.

Script logo Script logo